سیستم مدیریت یکپارچه IMS

شرکت جهاد نصر یزد که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات پیمانکاری، در رشته های حمل و نقل، آب و کاوشهای زمینی، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات فعالیت دارد ،خط مشی خود را در راستای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) به شرح ذیل اعلام می دارد:


1- افزایش رضایت مشتریان (کارفرمایان) از طریق اجرای پروژه‌ها با کیفیت و قیمت مناسب و تحویل به موقع.
2- بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و متخصص بعنوان سرمایه های اصلی شرکت.
3- استفاده از ماشین آلات و تجهیزات مناسب و مواد و مصالح مرغوب جهت اجرای پروژه‌ها.
4- گسترش فعالیتهای شرکت از طریق افزایش سهم بازار و ایجاد بازارهای جدید و تلاش در جهت توسعه چرخه تامین مواد و مصالح مورد نیاز.
5- پایبندی به رعایت الزامات قانونی و تلاش در جهت پیاده سازی استاندارد های جهانی.
6- تلاش در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه ها.
7- تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان از طریق آموزش  و گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار.
8- تلاش در جهت افزایش ایمنی و بهداشت محیط کار و ماشین‌آلات از طریق کنترل فعالیتهای خطرناک و نظارت بر عملکرد پیمانکاران شرکت در راستای کاهش حوادث.

شرکت جهاد نصر یزد استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را بعنوان نشانه احترام این سازمان به نوع بشر برگزیده و در این راستا استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE را بعنوان الگوهای طراحی سیستم مدیریت یکپارچه با حفظ رویکرد برنامه ریزی راهبردی انتخاب نموده است.
مدیریت شرکت بهبود مستمر در تمامی زمینه ها را سر لوحه امور شرکت قرار داده و در این راستا  ازکلیه پرسنل انتظار دارد خود را در بهبود کیفیت اجرای پروژه ها و سایر خدمات ارائه شده سهیم دانسته و بدین منظور مدیر حوزه مدیریت بعنوان نماینده مدیریت، مسئول نظارت و حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) می باشد.