اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

سید حسین دستمالچیان 

رئیس هیئت مدیره

2

سیدمحمد مهدی دهقانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

3

 مهدی احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

4

حسینعلی دره شیری

منشی و عضو هیئت مدیره

5

ادیب آزاد داور

عضو هیئت مدیره